Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 841

Samorządy a dotacja do fotowoltaiki

Celem działań prowadzonych przez JST jest budowa świadomości wśród mieszkańców  dotycząca wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla osiągnięcia konkretnych korzyści jej mieszkańców i szeroko pojętych korzyści dla całego obszaru JST.
Zapewnia kompleksowe wdrożenie innowacyjnych projektów dla JST i jej mieszkańców dotyczących rozproszonej energetyki związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE).
 
Przykładowe działania na rzecz JST dotyczące instalacji  OZE:
 • Przygotowanie kampanii informacyjnej
 • Określenie i wskazanie grupy docelowej odbiorców proponowanych rozwiązań związanych z OZE
 • Przygotowanie materiałów informacyjno-reklamowych: ulotki, plakaty, foldery
 • Opracowanie wizualizacji na stronę WWW JST
 • Organizacja spotkań i Konferencji na temat OZE
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji pod dofinansowanie z NFOŚiGW , PROW, RPO lub POIiŚ
 • Przygotowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego
 • Przygotowanie Studium Wykonalności
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • Doradztwo techniczne
 • Analiza ekonomiczna inwestycji potwierdzająca opłacalność inwestycji
 • Przygotowanie indywidualnych projektów
 • Dobór optymalnych rozwiązań technologicznych
 • Przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej i wizualizacji inwestycji na dachu/gruncie
 • Przygotowanie mieszkańców JST do uczestnictwa w określonym programie
 • Nadzór nad realizacją Inwestycji

Programy unijne
Programy RPO   
 
Programy Regionalne umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości aż do 70% na realizacje inwestycji w odnawialne źródła energii. Poziom pomocy będzie różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa. 
Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:
region ciechanowsko-płocki – do 55%; region ostrołęcko-siedlecki – do 55%; region warszawski zachodni – do 40%, region warszawski wschodni – do 55%; miasto Warszawa – do 31.01.2017r. – 15%, do 1.01.2018r. – 10%.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej zarówno Polski jak i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, we wszystkich tworzone są specjalne systemy wsparcia dla inwestorów. Kraje przeznaczają na te cele ogromne środki finansowe.
W strukturze alokacji środków z Funduszu Spójności określonej na podstawie kodów kategorii interwencji wskazanych w programach operacyjnych wyróżnić można :
 • 39% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną -słoneczną
 • 29% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną- z biomasy
 • 19% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną– wiatrową
 • 13% - środków unijnych przeznaczonych na pozostałe źródła OZE.

Środki te będą realizowane m.in. w następujących obszarach:
1.      Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
2.      Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
3.      Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Możliwości skorzystania z funduszy są zróżnicowane w każdym województwie. Różnice te dotyczą m.in. terminów naborów, warunków korzystania z dofinansowań, podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku, poziomu kosztów kwalifikowanych projektu i wielu innych.
 

POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
W ramach osi priorytetowej I (Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej), dofinansowanie można uzyskać głównie na:
• produkcję, dystrybucję oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
• poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
• rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
Przewidywany wkład unijny w ramach osi I wynosi 1 528,4 mln EURO. Nabór wniosków o przyznanie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 prowadzony jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Priorytety inwestycyjne dotyczące promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej to cele tematyczne w obrębie 4, których beneficjentami są m.in.:  
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracji rządowej oraz podległe im organy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.
Więcej informacji o programie na stronie: https://www.pois.gov.pl/
 

PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Rozwojowi OZE dedykowane jest działanie 7.8.1 PROW na lata 2014-2020, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym na inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą ok. 13,5 mld euro, w tym ok. 8,6 mld euro to środki unijne, a ok. 4,9 mld euro będą stanowić środki krajowe.
Beneficjentami mogą być gminy, spółki JST oraz związki gmin.
W tym wypadku maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu, przy czym pomoc finansowa wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu ma pochodzić ze środków własnych beneficjenta.
 
 
Więcej informacji o programie na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html
 

Programy krajowe NFOŚiGW

RYŚ- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych
 

Beneficjenci:
- osoby fizyczne;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe.
Typy projektów:
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych,
modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.
Finansowane są następujące prace remontowe:
Grupa I- prace termoizolacyjne
Grupa II – instalacje wewnętrzne
Grupa III – wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.
 
 
Forma dofinansowania:
- pożyczka preferencyjna wraz z dotacja w wysokości do 100 % wartości kosztów
kwalifikowanych;
- wysokość dotacji uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia.
 
Podstawowe zasady dofinansowania:
 • Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;
 • kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji;
 • dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE - 15% po 2016 r.);
 • termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła;
 • dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;
 • określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
 • łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
 • maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
 • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
 • dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu;
 • Beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.
 
 
 
LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
 

Beneficjenci:
- podmioty sektora finansów publicznych z wyłączeniem państwowych jednostek
budżetowych;
- samorządowe osoby prawne;
- spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100%
udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych
w ustawach;
- organizacje pozarządowe;
- Parki Narodowe;
- PGL Lasy Państwowe
W porównaniu do poprzedniego naboru rozszerzeniu uległ katalog beneficjentów.
Typy projektów:
Inwestycje polegające na projektowaniu i budowie lub tylko budowie, nowych budynków
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 20%, 40% albo 60% kosztów wykonania
i weryfikacji dokumentacji projektowej, w zależności od klasy energooszczędności
projektowanego budynku.

Kontakt Napisz do nas

Solar Investment Group Sp. z o. o.

ul. Przemyska 24 E
38-500 Sanok
Telefon : 13 491 16 62
 
Godziny otwarcia : Pon.- Pt. 8.00 - 16.00