Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 841

Fotowoltaika dla firmy / Dotacja

Analiza wstępna. Lokalizacja.

zdjecie

                                    
W celu przygotowania inwestycji niezbędne będzie dokonanie audytu lokalizacji i przygotowanie ekspertyzy mającej na celu weryfikacje lokalizacji i sprawdzenie możliwości realizacji inwestycji na danej działce lub dachu.
W tym celu nasi inżynierzy wykonują:
 • oszacowanie mocy  projektowanej instalacji
 • uzyskanie informacji o możliwościach przyłączenia do linii niskiego/średniego napięcia
 • doradztwo w zakresie doboru technologii i szacowanych kosztów z omówieniem całego procesu inwestycji
 • badania statyczne, wytrzymałościowe
 • doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania i możliwości uzyskania dotacji dla danej inwestycji
 • uzyskanie pozostałych informacji niezbędnych do przygotowania projektu koncepcyjnego oraz wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej a także wnioskowania o dofinansowanie inwestycji
 • raport z oceną wizji lokalnej

Kompleksowa obsługa projektowa


Projekty koncepcyjne, budowlane oraz uzgodnienia projektowe na najwyższym poziomie
Oferujemy szeroki zakres kompleksowych usług z zakresu projektowania elektrowni fotowoltaicznych dachowych i gruntowych.  Projekty przygotowujemy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, normami i wytycznymi producentów elementów instalacji.

Zakres naszych usług obejmuje:
 • Projekty koncepcyjne
 • Warunki zabudowy, warunki przyłączeniowe do sieci
 • Decyzje środowiskowe i raporty oddziaływania na środowisko
 • Programy funkcjonalno-użytkowe
 • Badania i ekspertyzy
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Projekty przyłączenia do sieci
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Finansowanie

Zapewniamy kompletną obsługę związaną z procesem pozyskania środków i dofinansowania.
Zajmujemy się kompleksowym pozyskaniem dofinansowania na inwestycje fotowoltaiczne. Na bieżąco monitorujemy stan aktualnych naborów w całej Polsce.
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej  o dofinansowanie obejmuje:
 • porządzenia wniosku o dofinansowanie
 • opracowanie biznes planu / studium wykonalności dla inwestycji
 • nadzór nad terminowym przygotowaniem i skompletowaniem wszystkich niezbędnych załączników
 • złożenie kompletu dokumentów do właściwego Organu Udzielającego Dotacji
 • udzielenie odpowiedzi na pytania stawiane przez Organy Udzielające Dotacji

Serwis i Monitoring

W naszych projektach uwzględniamy system monitoringu instalacji fotowoltaicznych.
Dzięki monitorowaniu instalacji dane dostępne są z dowolnego miejsca na Ziemi i daja aktualne informacje dotyczące działania systemu fotowoltaicznego. Aplikacja do monitorowania daje wgląd do aktualnych oraz historycznych danych z poziomu smartfona lub tabletu (systemy operacyjne iOS oraz Android).
 

Programy unijne
Programy RPO
Programy Regionalne umożliwiają otrzymanie bezzwrotnych dotacji w wysokości aż do 70% na realizacje inwestycji w odnawialne źródła energii. Poziom pomocy będzie różny dla poszczególnych województw. Komisja Europejska określiła mapę pomocy regionalnej dla Polski z podziałem na województwa. 
Podział środków unijnych na programy regionalne przedstawia się następująco:
region ciechanowsko-płocki – do 55%; region ostrołęcko-siedlecki – do 55%; region warszawski zachodni – do 40%, region warszawski wschodni – do 55%; miasto Warszawa – do 31.01.2017r. – 15%, do 1.01.2018r. – 10%.
 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań polityki rozwojowej zarówno Polski jak i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ze względu na bardzo wysokie koszty budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, we wszystkich tworzone są specjalne systemy wsparcia dla inwestorów. Kraje przeznaczają na te cele ogromne środki finansowe.
W strukturze alokacji środków z Funduszu Spójności określonej na podstawie kodów kategorii interwencji wskazanych w programach operacyjnych wyróżnić można :
 • 39% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną -słoneczną
 • 29% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną- z biomasy
 • 19% - środków unijnych przeznaczonych na energię odnawialną– wiatrową
 • 13% - środków unijnych przeznaczonych na pozostałe źródła OZE.
Środki te będą realizowane m.in. w następujących obszarach:
1.      Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
2.      Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
3.      Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Możliwości skorzystania z funduszy są zróżnicowane w każdym województwie. Różnice te dotyczą m.in. terminów naborów, warunków korzystania z dofinansowań, podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku, poziomu kosztów kwalifikowanych projektu i wielu innych.
 
 
POIiŚ- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej
 
W ramach osi priorytetowej I (Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej), dofinansowanie można uzyskać głównie na:
• produkcję, dystrybucję oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na biomasę bądź biogaz;
• poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym;
• rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.
Przewidywany wkład unijny w ramach osi I wynosi 1 528,4 mln EURO. Nabór wniosków o przyznanie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 prowadzony jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Priorytety inwestycyjne dotyczące promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej to cele tematyczne w obrębie 4, których beneficjentami są m.in.:  
jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, administracji rządowej oraz podległe im organy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami.
Więcej informacji o programie na stronie: https://www.pois.gov.pl/
 
 
 Programy krajowe NFOŚiGW
E-Kumulator- Ekologiczny akumulator dla przemysłu
 
Beneficjenci: przedsiębiorstwa
Typy projektów:
Przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji
i odnawialnych źródeł energii.
Poziom dofinansowania:
Pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 
 
 
Inwestycje Energooszczędne w MSP
 

Beneficjenci: MŚP
Cel programu:
ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2.
Typy projektów:
- przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na
zakupie urządzeń OZE (dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu
z dotacją nie przekracza 250 tyś euro);
- przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na
rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20 proc. oszczędności energii
(finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może
przekroczyć 1 mln euro).
Nabór ciągły realizowany przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW
 
 
 

BOCIAN- Rozproszone odnawialne źródła energii
 
Beneficjenci: przedsiębiorstwa
Cel programu:
Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Typy projektów:
Przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
Poziom i forma dofinansowania:
Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kontakt Napisz do nas

Solar Investment Group Sp. z o. o.

ul. Przemyska 24 E
38-500 Sanok
Telefon : 13 491 16 62
 
Godziny otwarcia : Pon.- Pt. 8.00 - 16.00