Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 841

Dotacja na fotowoltaikę "Prosument" (aktualizacja)

Programy krajowe NFOŚiGW
PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE
 
Celem programu Prosument jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.
 
Program stanowi kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.
W przypadku instalacji o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, jednoczesne skorzystanie z:
 • dofinansowania z NFOŚiGW oraz
 • cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478),
mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor, która otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mógł korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor będzie mógł też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering), o którym mowa w art. 41 ust. 14 ww. Ustawy.
Program jest wdrażany na trzy sposoby:

a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst:
 • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
 • kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 200 tys. zł.
b) za pośrednictwem banków:
 • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.
c) za pośrednictwem WFOŚiGW:
 • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jst lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.
Harmonogram naboru wniosków w programie "Prosument"
 • nabór wniosków dla jst od 10.08.2015 do wyczerpania środków;
 • nabór wniosków dla banków od 03.08.2015 do 30.09.2015; początek naboru wniosków  dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru przez banki;
 • nabór wniosków dla WFOŚiGW od 10.08.2015 do wyczerpania środków; początek naboru wniosków  dla beneficjentów - po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW.
Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem zmian było przede wszystkim zwiększenie dostępności do Programu poprzez rozszerzenie katalogu beneficjentów oraz zakresu dysponowania nieruchomością, jak też dostosowanie do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez rynek.
Najważniejsze zmiany polegają na:
 • rozszerzeniu katalogu beneficjentów - możliwość dostępu do programu dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych realizujących przedsięwzięcia w budynkach niezależnie od jego charakteru (jednorodzinny, wielorodzinny),
 • rozszerzeniu pojęcia dysponowania nieruchomością o spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego,ujednoliceniu definicji budynku mieszkalnego,
 • przyspieszeniu procesu rozliczania efektów i wypłat środków poprzez wprowadzenie dokumentu „potwierdzającego możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej”, umożliwiającego wcześniejsze potwierdzenie efektu rzeczowego,
 • dostosowaniu definicji  biogazu określonej w programie do definicji zawartej w ustawie OZE (brak ograniczania tylko do biogazu pozyskiwanego w procesie fermentacji metanowej).
Całość dokładnie opisana na stronie NFOŚiGW link poniżej:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/
 

Taryfy gwarantowane

 
Taryfy gwarantowane FIT  (FiT z ang. feed-in tariff) – to stała (w danym okresie 15 lat) cena jednostkowa zakupu energii elektrycznej przez tzw. sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej , wytworzonej w mikro-instalacjach przyłączonych do sieci niskiego napięcia .

W skrócie to nic innego jak gwarantowana na 15 lat stała stawka zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji OZE. Dużym plusem tej formy wsparcia jest fakt, iż każda osoba fizyczna, nawet ta prowadząca działalność gospodarczą może sprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej przez okres wyżej wspomnianych 15 lat , dzięki czemu możemy optymistycznie myśleć o zwrocie poniesionych kosztów (realnie w 7-8 lat)

Wysokość taryf (stawek) gwarantowanych została ustalona w nowelizacji ustawy OZE i podzielona została na dwie wartości odpowiadające mocy generatora fotowoltaicznego (moc wyjściowa modułów słonecznych). Ich kształt wygląda następująco :
 • Instalacja fotowoltaiczna do 3kW sprzedaż energii za 0,75zł/kWh (12szt. modułów słonecznych o mocy 250Wp każdy).
 • Instalacja fotowoltaiczna od 3kW do 10kW sprzedaż energii za 0,65zł/kWh (maksymalnie 40szt. modułów słonecznych o mocy 250Wp każdy).


Taryf gwarantowanych nie można łączyć z jakąkolwiek formą wsparcia (dotacje, preferencyjne kredyty 1%). Tylko elektrownie fotowoltaiczne, które zrealizowane zostały bez dofinansowania będą mogły zostać objęte stawkami gwarantowanymi.
Podczas obliczania okresu zwrotu instalacji pod uwagę należy brać m.in. możliwości budynku/gruntu, powierzchnię dachu/działki, właściwy system wsparcia, cenę energii, koszty instalacji oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną prosumenta (jeżeli instalacja ma produkować energię w większości na użytek własny).

Nowelizacja ustawy OZE przesuwa się z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. Termin wejścia w życie tych przepisów ustawy o OZE dotyczy uruchomienia systemu aukcyjnego oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach o mocy od 3 kW do 10 kW.         

RYŚ- Termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Beneficjenci:
- osoby fizyczne;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe.
 
Typy projektów:
Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.
Finansowane są następujące prace remontowe:
Grupa I - prace termoizolacyjne
Grupa II – instalacje wewnętrzne
Grupa III – wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.
Forma dofinansowania:
- pożyczka preferencyjna wraz z dotacja w wysokości do 100 % wartości kosztów kwalifikowanych;
- wysokość dotacji uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia.Podstawowe zasady dofinansowania:
 • Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;
 • kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji;
 • dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE - 15% po 2016 r.);
 • termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła;
 • dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;
 • określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
 • łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
 • maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
 • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
 • dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu;
 • Beneficjent ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej dotacji.
Więcej w tej kategorii: « Fotowoltaika dla firmy / Dotacja

Kontakt Napisz do nas

Solar Investment Group Sp. z o. o.

ul. Przemyska 24 E
38-500 Sanok
Telefon : 13 491 16 62
 
Godziny otwarcia : Pon.- Pt. 8.00 - 16.00